മിത്രാനന്ദപുരം ക്ഷേത്രത്തില്‍ ദ്വാദശിഊട്ട് നാളെ : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Monday, August 27, 2012

മിത്രാനന്ദപുരം ക്ഷേത്രത്തില്‍ ദ്വാദശിഊട്ട് നാളെ
ചേര്‍പ്പ്: പെരുമ്പിള്ളിശ്ശേരി മിത്രാനന്ദപുരം ശ്രീവാമനമൂര്‍ത്തി ക്ഷേത്രത്തിലെ ദ്വാദശിഊട്ട് ചൊവ്വാഴ്ച നടക്കും. രാവിലെ വിവിധ ചടങ്ങുകള്‍, 11.30 മുതല്‍ പ്രസാദഊട്ട് എന്നിവയുണ്ടാകും.

new source: mathrubhumionline 

About the News

Posted on Monday, August 27, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "മിത്രാനന്ദപുരം ക്ഷേത്രത്തില്‍ ദ്വാദശിഊട്ട് നാളെ"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive