മിത്രാനന്ദപുരം ഓത്ത്‌കൊട്ട് പത്ത്ദിനം പിന്നിട്ടു : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Saturday, August 04, 2012

മിത്രാനന്ദപുരം ഓത്ത്‌കൊട്ട് പത്ത്ദിനം പിന്നിട്ടുചേര്‍പ്പ്: പെരുമ്പിള്ളിശ്ശേരി മിത്രാനന്ദപുരം ക്ഷേത്രത്തിലെ ഓത്ത്‌കൊട്ട് പത്ത് ദിവസം പിന്നിട്ടു. നക്ഷത്ര വൃക്ഷപൂജ, ഓലക്കുട സമര്‍പ്പണം, ഭൂമിപൂജ എന്നിവയില്‍ നിരവധി ഭക്തര്‍ പങ്കെടുത്തു.

About the News

Posted on Saturday, August 04, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "മിത്രാനന്ദപുരം ഓത്ത്‌കൊട്ട് പത്ത്ദിനം പിന്നിട്ടു"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive