പാറക്കോവില്‍ ക്ഷേത്രത്തിലെ ചുമര്‍ചിത്രങ്ങള്‍ സമര്‍പ്പിച്ചു : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Friday, August 31, 2012

പാറക്കോവില്‍ ക്ഷേത്രത്തിലെ ചുമര്‍ചിത്രങ്ങള്‍ സമര്‍പ്പിച്ചുചേര്‍പ്പ്:പാറക്കോവില്‍ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിലെ ചുമര്‍ചിത്രങ്ങള്‍ തന്ത്രി കെ.പി.സി. വിഷ്ണുഭട്ടതിരിപ്പാട് ക്ഷേത്രത്തിന് സമര്‍പ്പിച്ചു. പെരുവനം സതീശന്‍മാരാര്‍, ചുമര്‍ചിത്രരചയിതാവ് ശ്രീജിത്തിനെ ആദരിച്ചു. എം.എസ്. സുരേഷ്, പെരുവനം ശിവന്‍മാരാര്‍, മേല്‍ശാന്തി നാരായണന്‍ നമ്പൂതിരി എന്നിവര്‍ നേതൃത്വം നല്‍കി. 

news source: mathrubhumionline

About the News

Posted on Friday, August 31, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "പാറക്കോവില്‍ ക്ഷേത്രത്തിലെ ചുമര്‍ചിത്രങ്ങള്‍ സമര്‍പ്പിച്ചു"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive