ഉത്രാടം 'കറുത്തു'വന്നു, ഇന്ന് തിരുവോണം : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Wednesday, August 29, 2012

ഉത്രാടം 'കറുത്തു'വന്നു, ഇന്ന് തിരുവോണം

 പഴമൊഴി തെറ്റിക്കാതെ ഓണം കറുത്തുവന്നു. ചെറുതായി ചാറിയും ഇടയ്‌ക്കൊന്ന് കനത്തില്‍ പെയ്തും മൂടിക്കെട്ടിയ കാലാവസ്ഥയിലും ഉത്രാടത്തിരക്കില്‍ ഓണം പൂത്തുലഞ്ഞു. ഇന്ന് തിരുവോണം. നഗരത്തില്‍ മഴ തെരുവോരക്കച്ചവടത്തിന്റെ ഉത്സാഹം കുറച്ചെങ്കിലും കടകളിലും വാണിജ്യസ്ഥാപനങ്ങളിലും ഉഷാറുകുറവുണ്ടായില്ല. മഴയെ അവഗണിച്ചും വിദേശമദ്യവില്പനശാലകള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ ജനം നിറഞ്ഞു.
ഗ്രാമങ്ങളില്‍ ഉത്രാടംനാള്‍ കുടുംബകൂട്ടായ്മകളുടെ നിറവായിരുന്നു. ക്ലബ്ബുകളുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഓണക്കളികളും മത്സരങ്ങളും നടന്നു. ഇവയെയും മഴ ചെറുതായി ബാധിച്ചു. തിരുവോണനാളിലെ സദ്യയൊരുക്കാന്‍ പച്ചക്കറിക്കടകള്‍ക്കുമുന്നിലും തിരക്കുണ്ടായി.

About the News

Posted on Wednesday, August 29, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "ഉത്രാടം 'കറുത്തു'വന്നു, ഇന്ന് തിരുവോണം"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive