ആറാട്ടുപുഴ ക്ഷേത്രത്തില്‍ പഞ്ചാരിമേളം : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Monday, August 27, 2012

ആറാട്ടുപുഴ ക്ഷേത്രത്തില്‍ പഞ്ചാരിമേളംചേര്‍പ്പ്:ആറാട്ടുപുഴ ശ്രീശാസ്താക്ഷേത്രത്തില്‍ ആഗസ്ത് 28ന് വൈകീട്ട് 6ന് കേളത്ത് സുന്ദരന്‍മാരാരുടെ പ്രമാണത്തില്‍ 'ഉത്രാടപ്പഞ്ചാരി' അരങ്ങേറും. 60ല്‍പരം കലാകാരന്മാര്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന മേളത്തില്‍ കുറുങ്കുഴലിന് കൊമ്പത്ത് ചന്ദ്രനും കൊമ്പ് തൃക്കൂര്‍ സജിയും ഇലത്താളത്തിന് കല്ലൂര്‍ രഘുവും വലന്തലയ്ക്ക് തലോര്‍ പീതാംബരന്‍ മാരാരും സഹപ്രമാണിമാരാവും. ഉത്രാടദിനത്തില്‍ ശാസ്താവിനുള്ള ഭക്തജനങ്ങളുടെ സമര്‍പ്പണമായാണ് പഞ്ചാരിമേളം നടത്തുന്നത്. ക്ഷേത്രനടപ്പുരയിലാണ് മേളം അരങ്ങേറുന്നത്.

ഉത്രാടനാളില്‍ പുതിയ അരികൊണ്ട് നിവേദ്യവും പാല്‍പായസവും തയ്യാറാക്കി ഉച്ചപ്പൂജയ്ക്ക് ശാസ്താവിന് നിവേദിക്കും. തുടര്‍ന്ന് ഭക്തര്‍ക്ക് പ്രസാദവിതരണം നടക്കും.

ഉത്രാടനാളില്‍ രാവിലെ 8ന് ശാസ്താവിന് കാഴ്ചക്കുല സമര്‍പ്പണം നടക്കും. മേല്‍ശാന്തി ആദ്യ കാഴ്ചക്കുല ശാസ്താവിന് സമര്‍പ്പിക്കും.

news source: mathrubhumionline 

About the News

Posted on Monday, August 27, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "ആറാട്ടുപുഴ ക്ഷേത്രത്തില്‍ പഞ്ചാരിമേളം"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive