വിവാഹ മംഗള ആശംസക്കള്‍ : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Monday, August 20, 2012

വിവാഹ മംഗള ആശംസക്കള്‍

 ഊരകം ചക്കേടത് ചന്ദ്രശേഖരന്‍ മേനോന്‍ & മീര മകന്‍  പ്രഗനെഷും,  Mr & Mrs രവികുമാര്‍ മകള്‍ അരുന്ധതികും ഗോപുര്‍ വിവാഹ  മംഗള ആശംസക്കള്‍ നേരുന്നു. 

About the News

Posted on Monday, August 20, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

5 comments for "വിവാഹ മംഗള ആശംസക്കള്‍"

  1. Best wishes and God Bless Pragnesh and Arundathi

  2. Wish you Happy Married life

  3. CONGRATULATIONS
    WISH YOU BOTH A VERY HAPPY AND LONG MARRIED LIFE
    BALETTAN AND FAMILY

  4. Best Wishes to the couple.God Bless

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive