ആറാട്ടുപുഴയില്‍ ഗണേശോത്സവം നടന്നു : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Sunday, August 26, 2012

ആറാട്ടുപുഴയില്‍ ഗണേശോത്സവം നടന്നുചേര്‍പ്പ്:ആറാട്ടുപുഴ ഭക്തജന സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ വിനായക ചതുര്‍ത്ഥി ആഘോഷം നടന്നു. രാവിലെ മഹാഗണപതി ഹോമം, ഊരകം അമ്മത്തിരുവടി ക്ഷേത്ര സന്നിധിയില്‍ നിന്ന് മഹാഗണപതിയുടെ വിഗ്രഹം വഹിച്ചുള്ള ഘോഷയാത്ര എന്നിവ നടന്നു. തെയ്യം, ശിങ്കാരിമേളം, കാവടി എന്നിവയുടെ അകമ്പടിയിലായിരുന്നു ഘോഷയാത്ര. ആറാട്ടുപുഴ മന്ദാരക്കടവില്‍ വിഗ്രഹം നിമജ്ജനം ചെയ്തു.

news source: mathrubhumionline 

About the News

Posted on Sunday, August 26, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "ആറാട്ടുപുഴയില്‍ ഗണേശോത്സവം നടന്നു"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive