ആറാട്ടുപുഴ ക്ഷേത്രത്തില്‍ അഷ്ടദ്രവ്യമഹാഗണപതി ഹോമം : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Friday, August 17, 2012

ആറാട്ടുപുഴ ക്ഷേത്രത്തില്‍ അഷ്ടദ്രവ്യമഹാഗണപതി ഹോമംചേര്‍പ്പ്: ആറാട്ടുപുഴ ശ്രീശാസ്താ ക്ഷേത്രത്തില്‍ അഷ്ടദ്രവ്യ മഹാഗണപതിഹോമം നടന്നു. തന്ത്രി കെ.പി.സി നാരായണന്‍ ഭട്ടതിരിപ്പാട് മുഖ്യകാര്‍മ്മികനായി. മഹാഗണപതിഹോമത്തോടനുബന്ധിച്ച് ക്ഷേത്രത്തില്‍ ശാസ്താവിന് അട നിവേദ്യം, ചുറ്റുവിളക്ക്, വിശേഷാല്‍ നിറമാല, പ്രത്യേക പൂജകള്‍, ശ്രീലകത്ത് നെയ്‌വിളക്ക് എന്നിവയുമുണ്ടായി.


news, credits and sources: mathrubhumionline

About the News

Posted on Friday, August 17, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "ആറാട്ടുപുഴ ക്ഷേത്രത്തില്‍ അഷ്ടദ്രവ്യമഹാഗണപതി ഹോമം"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive