ജന്മദിന ആശംസകള്‍ - Mohanan Chennanath : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Wednesday, August 01, 2012

ജന്മദിന ആശംസകള്‍ - Mohanan Chennanath

ഇന്ന് ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന  ശ്രീ മോഹനന്‍ ചെന്നനാത്തിന് ഗോപുര്‍ അംഗങ്ങള്‍ മംഗളാശംസകള്‍ നേര്‍ന്നു കൊള്ളുന്നു.

മാന്യ ഗോപുര്‍ വായനക്കാര്‍ക്ക്‌ അവരുടെ കുട്ടികളുടെയും കുടുംബങ്ങളുടെയും വിശേഷ ദിനങ്ങള്‍ ഗോപുര്‍ വെബ്‌ സൈയിട്ടിലൂടെ ആശംസകള്‍ നേര്‍ന്നു കൊണ്ട് ആഘോഷിക്കാം . ദയവായി കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക് gopurevents@gopur.in  ആയി ബന്ധപ്പെടുക. 

About the News

Posted on Wednesday, August 01, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

4 comments for "ജന്മദിന ആശംസകള്‍ - Mohanan Chennanath"

  1. HAVE A NICE BIRTH DAY BEST WISHES

  2. Mohanetta........ashamsakal... wish you a great year ahead. God bless.

  3. Happy Birthday ....May god Bless

  4. Happy Birthday to you Mohanetta. Best wishes though belatedly.

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive