വടക്കേപുരയ്ക്കല്‍ നാരായണന്റെ ഭാര്യ അമ്മു (78) അന്തരിച്ചു. : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Friday, August 17, 2012

വടക്കേപുരയ്ക്കല്‍ നാരായണന്റെ ഭാര്യ അമ്മു (78) അന്തരിച്ചു.


ഊരകം: വടക്കേപുരയ്ക്കല്‍ നാരായണന്റെ ഭാര്യ അമ്മു (78) അന്തരിച്ചു. മക്കള്‍: ശ്യാമള, കുമാരി, രാധാകൃഷ്ണന്‍, ഭാസി. മരുമക്കള്‍: മോഹനന്‍, മനോഹരന്‍, ഗീത, സിന്ധു


news source: mathrubhumionline 

About the News

Posted on Friday, August 17, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

1 comments for "വടക്കേപുരയ്ക്കല്‍ നാരായണന്റെ ഭാര്യ അമ്മു (78) അന്തരിച്ചു."

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive