കേള്‍ക്കാം മണ്ണിന്‍റെ മണംമുള്ള കഥകള്‍ by മണികണ്ടന്‍ : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Wednesday, July 11, 2012

കേള്‍ക്കാം മണ്ണിന്‍റെ മണംമുള്ള കഥകള്‍ by മണികണ്ടന്‍


credits: mathrubhumionline/thrissur 

About the News

Posted on Wednesday, July 11, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

2 comments for "കേള്‍ക്കാം മണ്ണിന്‍റെ മണംമുള്ള കഥകള്‍ by മണികണ്ടന്‍"

  1. Glad to hear the news here. I was a classmate of Manikandan at CNN during 10th grade. All the best to Manikandan and will be seeing him shortly. All the best.

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive