ദശപുഷ്പങ്ങള്‍ : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Sunday, July 15, 2012

ദശപുഷ്പങ്ങള്‍

പുഷ്പം ദേവത ഫലങ്ങള്‍
1  കറുക   ആദിത്യന്‍ ആധിവ്യാധികള്‍ തീരും
2 വിഷ്ണുക്രാന്തി കൃഷ്ണന്‍/ വിഷ്ണു വൈഷ്ണവ പദം
3 തിരുതാളി ലക്ഷിമിദേവി ഐശ്വര്യം
4 പൂവാംകുരുന്നില നാന്മുഖന്‍ ദാരിദ്ര്യ ദുഃഖം തീരും
5 കഞ്ഞുണ്ണി പഞ്ചബാണന്‍ /ശിവന്‍ പഞ്ച പാതകം തീരും
6 മുക്കുറ്റി പാര്‍വതിദേവി ഭര്‍തൃ സൌഖ്യം, പുത്ര ലാഭം 
7 നല്പ്പന ഭൂമിദേവി വിക്ജാനം


8 ഉഴിഞ്ഞ ഇന്ദ്രന്‍ സര്‍വാഭീഷ്ട്ടം
9 ചെറൂള യമധര്‍മന്‍ ദീര്‍ഘായുസ്സ്
10 മോച്മി/മുയല്‍ ചെവിയന്‍ ചിത്തജന്‍ സൌന്ദര്യംthis news was notified to us  by Mrs. Rathi Murali 

About the News

Posted on Sunday, July 15, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "ദശപുഷ്പങ്ങള്‍"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive