റമദാന്‍ പുണ്യ മാസ്സത്തിനായി അബുദാബി ഒരുങ്ങുന്നു : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Monday, July 16, 2012

റമദാന്‍ പുണ്യ മാസ്സത്തിനായി അബുദാബി ഒരുങ്ങുന്നു

റമദാന്‍ പുണ്യ മാസ്സത്തിനായി അബുദാബി ഒരുങ്ങുന്നു 
റമദാന്‍ നിസ്കാരത്തിനും നോമ്പ് തുറക്കും വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക റമദാന്‍ ടെന്റുകള്‍ 
നോമ്പ് തുറക്ക്‌ വേണ്ടി അബുദാബി കോ ഓപ്പ് സൊസൈറ്റി പ്രത്യേകം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന സൌജന്യ വിതരണ ശാലകള്‍

About the News

Posted on Monday, July 16, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "റമദാന്‍ പുണ്യ മാസ്സത്തിനായി അബുദാബി ഒരുങ്ങുന്നു"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive