ഡയാലിസിസ് രോഗികള്‍ക്ക് സൗജന്യയാത്ര സാന്ത്വന പദ്ധതി : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Tuesday, July 10, 2012

ഡയാലിസിസ് രോഗികള്‍ക്ക് സൗജന്യയാത്ര സാന്ത്വന പദ്ധതി


തൃശ്ശൂര്‍: ശാന്തി മെഡിക്കല്‍ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ സെന്ററിന്റെ ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റുകളിലെ രോഗികളെ ജൂലായ് 11 മുതല്‍ തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലയിലെ വിവിധ മേഖലകളിലെ അവരുടെ വീടുകളില്‍ നിന്ന് ആംബുലന്‍സില്‍ ഡയാലിസിസിന് എത്തിക്കുന്ന സൗജന്യയാത്ര സാന്ത്വന പദ്ധതി ഒരുക്കുന്നു. ശാന്തിയിലെ രോഗികള്‍ക്ക് പുറമെ വിവിധ ആസ്​പത്രികളില്‍ ഡയാലിസിസിന് വരുന്ന രോഗികള്‍ക്കും ഈ ആംബുലന്‍സിന്റെ സേവനം ലഭ്യമാവും. സേവനം ആവശ്യമുള്ള രോഗികള്‍ ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പര്‍ 9495600123.

credits: mathrubhumionline/thrissur/news10.07.12

About the News

Posted on Tuesday, July 10, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

1 comments for "ഡയാലിസിസ് രോഗികള്‍ക്ക് സൗജന്യയാത്ര സാന്ത്വന പദ്ധതി"

 1. VERY GOOD NEWS

  IT IS TO SERVE SERVE OTHERS THAT TREES BEAR FRUITS. IT IS TO SERVE OTHERS THAT RIVERS FLOW. IT IS TO SERVE OTHERS THAT COWS GIVE MILK.
  SIMILARY, OUR BODY IS MEANT TO SERVE OTHERS.

  I SALUTE SANTHI AUTHORITIES,
  WITH BEST WISHES

  TKS

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

  Blog Archive