മാതൃകയായി ഊരകം സി എം എസ് സ്കൂള്‍ : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Saturday, July 07, 2012

മാതൃകയായി ഊരകം സി എം എസ് സ്കൂള്‍

credits: manormaonline/thrissur.news 

About the News

Posted on Saturday, July 07, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

1 comments for "മാതൃകയായി ഊരകം സി എം എസ് സ്കൂള്‍"

 1. HA HA HA - GOOD NEWS AND VERY PROUD
  My first school from CMSLPS I started to learn A B C.........
  WISH THE MANAGEMENT EVERY BEST WISHES AND MY SUPPORT IN ALL THE POSSIBLE WAYS.
  VALIAY MANIUM SWADULLA CHUKKUNDAYUM ENGINEGH MARAKKUM NAM ENGINEGH..
  ENGINEGH MARAKKUM NAM ENGINEGH..

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

  Blog Archive