കൊമ്പന്‍ അര്‍ജുനന്റെ കാല്‍ വിദഗ്ദ സംഘം പരിശോധിച്ചു : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Monday, July 09, 2012

കൊമ്പന്‍ അര്‍ജുനന്റെ കാല്‍ വിദഗ്ദ സംഘം പരിശോധിച്ചു


About the News

Posted on Monday, July 09, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

1 comments for "കൊമ്പന്‍ അര്‍ജുനന്റെ കാല്‍ വിദഗ്ദ സംഘം പരിശോധിച്ചു"

  1. THERE IS SOME PROBLEM TO READ IT IN ANY WAY UNDERSTAND THAT IT IS A TREATMENT BEING DONE TO KOMBAN ARJUN - PRAY FOR A SPEEDY RECOVERY.

    TKS FOR PUBLISHING SUCH NEWS - EXPECTING MORE AND MORE


    \

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive