പെട്ടി ഓട്ടോയില്‍ ഭക്ഷ്ണാവശിയിഷ്ടം തള്ളാന്‍ ശ്രമം - നാട്ടുകാര്‍ തടഞ്ഞു : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Wednesday, July 11, 2012

പെട്ടി ഓട്ടോയില്‍ ഭക്ഷ്ണാവശിയിഷ്ടം തള്ളാന്‍ ശ്രമം - നാട്ടുകാര്‍ തടഞ്ഞുcredits: manoramaonline/thrissur/news

About the News

Posted on Wednesday, July 11, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

1 comments for "പെട്ടി ഓട്ടോയില്‍ ഭക്ഷ്ണാവശിയിഷ്ടം തള്ളാന്‍ ശ്രമം - നാട്ടുകാര്‍ തടഞ്ഞു"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive