ചേര്‍പ്പ്‌ സഹകരണ ബാങ്കില്‍ ഒറ്റതവണ തീര്‍പ്പാക്കല്‍ : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Sunday, July 22, 2012

ചേര്‍പ്പ്‌ സഹകരണ ബാങ്കില്‍ ഒറ്റതവണ തീര്‍പ്പാക്കല്‍

ചേര്‍പ്പ്‌:   സഹകരണ ബാങ്കില്‍ 'എന്‍റെ സംഘം ആശ്വാസ് 2012 പദ്ധതിയുടെ കീഴില്‍ ²xJÕÃ ÄàVMÞAWകുടിശിക നിവാരണ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു. ഓഗസ്റ്റ്‌  വരെയന്നു പദ്ധതിയുടെ ആനുകുല്യം ലഭിയമാവുക. 

news source: manoramaonline

About the News

Posted on Sunday, July 22, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "ചേര്‍പ്പ്‌ സഹകരണ ബാങ്കില്‍ ഒറ്റതവണ തീര്‍പ്പാക്കല്‍"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive