ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് ക്രിക്കറ്റ്‌ അക്കാദമി തുടങ്ങി : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Sunday, July 15, 2012

ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് ക്രിക്കറ്റ്‌ അക്കാദമി തുടങ്ങി


About the News

Posted on Sunday, July 15, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

1 comments for "ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് ക്രിക്കറ്റ്‌ അക്കാദമി തുടങ്ങി"

  1. Valare nalla kaaryam. But, I hope they continue to encourage their football team as well, as it was one of the best team in Calicut University.

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive