ഇനിയും നഷ്ടപരിഹാരം കിട്ടാത്ത കുവൈറ്റ്‌ യുദ്ധ ഇരകള്‍ : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Thursday, July 12, 2012

ഇനിയും നഷ്ടപരിഹാരം കിട്ടാത്ത കുവൈറ്റ്‌ യുദ്ധ ഇരകള്‍


credits: Manoramaonline/12/7/12

About the News

Posted on Thursday, July 12, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

2 comments for "ഇനിയും നഷ്ടപരിഹാരം കിട്ടാത്ത കുവൈറ്റ്‌ യുദ്ധ ഇരകള്‍"

  1. so sad to hear that still people has not got the compensation,even it took 14 years for us to get my fathers claim who has to depart from Kuwait due to the war,hope the Govt. will interfere and help to get the compensation as soon as possible

    Sreekanth Gopinath

  2. IS THEY INCLUDED my name in the list? IT TOOK TILL THE LAST DATE TO SETTLE MY SMALL CLAIM AMOUNT, DUE TO A MISTAKE IN REG. NO WITH DELHI AND UN.

    ACC TO MY INFORMATION THE DEAD LINE IS ALREADY BEEN OVER...BUT BETTER TO MAKE A CROSS CHECK AND I WISH THE AUTHORITIES WILL DO NEEDFUL TO SETTLE THEIR CLAIMS.

    BEST WISHES TO ALL

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive