പെരുവന്ത്തു വീട്ടില്‍ പി. കെ . ശങ്കരന്‍ അന്തരിച്ചു - : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Tuesday, July 17, 2012

പെരുവന്ത്തു വീട്ടില്‍ പി. കെ . ശങ്കരന്‍ അന്തരിച്ചു -

news sources: mathrubhumionline through Mr. Mohanan C

About the News

Posted on Tuesday, July 17, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

5 comments for "പെരുവന്ത്തു വീട്ടില്‍ പി. കെ . ശങ്കരന്‍ അന്തരിച്ചു -"

  1. Rest In Peace

  2. PLEASE CONVEY OUR CONDOLENCES TO HIS FAMILY
    BALAGOPAL AND FAMILY

  3. MAY HIS SOUL REST IN PEACE

  4. May his soul rest in peace

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive