ഊരകം മമ്പിള്ളി ക്ഷേത്രത്തില്‍ രാമായണപ്രശേ്‌നാത്തരി : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Saturday, July 28, 2012

ഊരകം മമ്പിള്ളി ക്ഷേത്രത്തില്‍ രാമായണപ്രശേ്‌നാത്തരിചേര്‍പ്പ്:ഊരകം മമ്പിള്ളി ക്ഷേത്രത്തില്‍ 10 മുതല്‍ 18 വയസ്സു വരെയുള്ളവരെ ഉള്‍പ്പെടുത്തി രാമായണപ്രശേ്‌നാത്തരിയും രാമായണപാരായണവും നടത്തും. ക്ഷേത്രോപദേശകസമിതിയിലോ 9388440760, 9947490080 എന്ന നമ്പറുകളിലോ ബന്ധപ്പെടണം.

ആഗസ്ത് 11 മുതല്‍ 15 വരെ ദിവസവും വൈകീട്ട് 6ന് പ്രഭാഷണം നടത്തും. 15ന് രാവിലെ 9.30 മുതല്‍ രാമായണം സമൂഹപാരായണം, 2.30 മുതല്‍ പ്രശേ്‌നാത്തരി, പാരായണം എന്നിവ നടക്കും. ആഗസ്ത് 31ന് അഷ്ടമംഗലപ്രശ്‌നവും നടക്കും.news credit: mathrubhumionline/thrissur 

About the News

Posted on Saturday, July 28, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "ഊരകം മമ്പിള്ളി ക്ഷേത്രത്തില്‍ രാമായണപ്രശേ്‌നാത്തരി"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive