നാലമ്പല ദര്‍ശനത്തിന് ക്ഷേത്രങ്ങളൊരുങ്ങി; ഇനി ഭക്തിയുടെ പുണ്യകാലം : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Sunday, July 15, 2012

നാലമ്പല ദര്‍ശനത്തിന് ക്ഷേത്രങ്ങളൊരുങ്ങി; ഇനി ഭക്തിയുടെ പുണ്യകാലം


news source,credits & thanks: mathrubhumionline/thrissur 

About the News

Posted on Sunday, July 15, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "നാലമ്പല ദര്‍ശനത്തിന് ക്ഷേത്രങ്ങളൊരുങ്ങി; ഇനി ഭക്തിയുടെ പുണ്യകാലം"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive