ഊരകം ക്ഷേത്രത്തില്‍ ഇല്ലം നിറ നാളെ : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Monday, July 23, 2012

ഊരകം ക്ഷേത്രത്തില്‍ ഇല്ലം നിറ നാളെചേര്‍പ്പ്:ഊരകം അമ്മത്തിരുവടി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഇല്ലം നിറ ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 6..17നും 7.17നും മധ്യേ നടക്കും. ക്ഷേത്രം പടിഞ്ഞാറെ ഗോപുത്തില്‍ നിന്ന് ക്ഷേത്രത്തിലെ പുതുവാളന്‍മാര്‍ കതിര്‍ക്കുലകളുമായി വാദ്യഘോഷത്തിന്റെ അകമ്പടിയില്‍ ചുറ്റമ്പലത്തിലെത്തും. മേല്‍ശാന്തിമാര്‍ ഏറ്റുവാങ്ങി മണ്ഡപത്തില്‍ വെച്ച് ക്ഷേത്രം തന്ത്രിയുടെ കാര്‍മ്മികത്വത്തില്‍ പൂജ ചെയ്യും. ഇവ ഭക്തര്‍ക്ക് വിതരണം ചെയ്യും.
news source:mathrubhumionline/thrissur
photo credit:Mr. Ramesh menon- 

About the News

Posted on Monday, July 23, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "ഊരകം ക്ഷേത്രത്തില്‍ ഇല്ലം നിറ നാളെ"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive