സൗജന്യ നേത്രചികിത്സാ ക്യാമ്പ് : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Sunday, July 22, 2012

സൗജന്യ നേത്രചികിത്സാ ക്യാമ്പ്
ചേര്‍പ്പ്:മണ്ഡലം 22ന് പഞ്ചായത്ത് കമ്യൂണിറ്റി ഹാളില്‍ സൗജന്യ തിമിരരോഗ നിര്‍ണ്ണയ നേത്രചികിത്സാക്യാമ്പ് നടത്തും.

source,credits&thanks: mathrubhumionline 

About the News

Posted on Sunday, July 22, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "സൗജന്യ നേത്രചികിത്സാ ക്യാമ്പ്"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive