സംസ്ഥാനത്ത് റംസാന്‍ മാസപ്പിറവി ശനിയാഴച : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Thursday, July 19, 2012

സംസ്ഥാനത്ത് റംസാന്‍ മാസപ്പിറവി ശനിയാഴച

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് റംസാന്‍ മാസപ്പിറവി ശനിയാഴചയായിരികുമെന്ന് കേരള ഹിലാല്‍ കമ്മിറ്റി അറിയിച്ചു. ഹിലാല്‍ കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍ എ. പി. അബ്ദുല്‍ ഖാദര്‍ മൌലവിയാണ് ഇ ക്കാര്യമറിയച്ചത്

About the News

Posted on Thursday, July 19, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "സംസ്ഥാനത്ത് റംസാന്‍ മാസപ്പിറവി ശനിയാഴച"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive