സ്ത്രീസുരക്ഷാപദ്ധതി പരാതി കാര്‍ഡ് പുറത്തിറങ്ങി : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Sunday, July 15, 2012

സ്ത്രീസുരക്ഷാപദ്ധതി പരാതി കാര്‍ഡ് പുറത്തിറങ്ങിചാവക്കാട്: കേരള പോലീസ് നടപ്പാക്കുന്ന സ്ത്രീസുരക്ഷാപദ്ധതിപ്രകാരം പരാതി എഴുതി നല്‍കാനുള്ള കാര്‍ഡ് പുറത്തിറങ്ങി. ഇന്‍ലന്‍ഡ് മാതൃകയിലാണ് കാര്‍ഡ് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ളത്. കേരളാ പോലീസ് സ്ത്രീസുരക്ഷാപദ്ധതി പരാതി കാര്‍ഡ് എന്നും സീരിയല്‍ നമ്പറും പുറത്ത് അച്ചടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉള്‍വശത്ത് പരാതി എഴുതി മടക്കി ബന്ധപ്പെട്ട വിലാസമെഴുതി സ്റ്റാമ്പൊട്ടിച്ച് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് നിര്‍ദേശം. പരാതി കാര്‍ഡ് വഴി നല്‍കിയാല്‍ ഗൗരവത്തോടെ പരിഗണിക്കുമെന്ന് പോലീസ് വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു.
ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി, ജില്ലാ വനിതാ സെല്‍, പോലീസ് സ്റ്റേഷന്‍, നടപടി എടുക്കണം എന്ന് പരാതിക്കാരി ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലീസ് ഓഫീസര്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് പരാതി നല്‍കാന്‍ കാര്‍ഡ് ഉപയോഗിക്കാം. സ്റ്റാമ്പ് പതിക്കാതെ അയയ്ക്കണമെങ്കില്‍ പരാതി ഏതെങ്കിലും പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ ഏല്പിച്ച് രശീത് വാങ്ങിക്കണം. ഈ പരാതി കാര്‍ഡിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന് അയച്ചുകൊടുക്കും. പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളില്‍നിന്ന് കാര്‍ഡുകള്‍ ലഭിക്കും.

news sources,credits&thanks: mathrubhumionline/news

About the News

Posted on Sunday, July 15, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "സ്ത്രീസുരക്ഷാപദ്ധതി പരാതി കാര്‍ഡ് പുറത്തിറങ്ങി"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive