ഊരകം ക്ഷേത്രത്തില്‍ ലക്ഷാര്‍ച്ചന : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Wednesday, July 18, 2012

ഊരകം ക്ഷേത്രത്തില്‍ ലക്ഷാര്‍ച്ചന


ഊരകം ക്ഷേത്രത്തില്‍ ലക്ഷാര്‍ച്ചന


ചേര്‍പ്പ്:ഊരകം അമ്മത്തിരുവടി ക്ഷേത്രത്തില്‍ 20ന് അഷ്ടദ്രവ്യ ഗണപതിഹോമം നടക്കും. ആഗസ്ത് മൂന്നുമുതല്‍ അഞ്ചുവരെ ലക്ഷാര്‍ച്ചനയുണ്ടാകും. ക്ഷേത്രം തന്ത്രിമാര്‍ മുഖ്യമാര്‍മികരാകും. രാമായണ മാസാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഏഴുദിവസം ക്ഷേത്രം ഊട്ടുപുരയില്‍ രാമായണപാരായണം നടക്കും. രാവിലെ 9 മുതല്‍ 12 വരെ നടക്കുന്ന പാരായണത്തിന് ആര്യാദേവി ബ്രാഹ്മണിഅമ്മ നേതൃത്വം നല്‍കും.

news source, credits and thanks : mathrubhumionline/thrissur 

About the News

Posted on Wednesday, July 18, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

1 comments for "ഊരകം ക്ഷേത്രത്തില്‍ ലക്ഷാര്‍ച്ചന"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive