ജോലി ഒഴിവ് : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Thursday, July 12, 2012

ജോലി ഒഴിവ്


ചേര്‍പ്പ്: ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്സില്‍ വി.എച്ച്.എസ്.ഇ. വിഭാഗത്തില്‍ ലാബ്‌ടെക്‌നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയില്‍ ഒഴിവുണ്ട്. ഇന്റര്‍വ്യൂ ജൂലായ് 13ന് രാവിലെ 10ന് ; tel 0487-234216.

credits: mathrubhumionline/news 

About the News

Posted on Thursday, July 12, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

1 comments for "ജോലി ഒഴിവ്"

  1. TKS FOR THIS KIND OF NOTIFICATION AND READERS CAN INFORM THEIR RELATIVES/FRIENDS, IF ANYBODY IS LOOKING FOR THE SIMILAR POST

    BEST RGDS

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive