നാളെ റംസാന്‍ വ്രതം ആരംഭിക്കും : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Thursday, July 19, 2012

നാളെ റംസാന്‍ വ്രതം ആരംഭിക്കും

നാളെ റംസാന്‍ വ്രതം ആരംഭിക്കും


സൗദി അറേബ്യ , കുവൈറ്റ്‌, യു എ ഇ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നാളെ റംസാന്‍ വ്രതം ആരംഭിക്കും. ഒമാനില്‍ മറ്റെന്നാള്‍ റംസാന്‍ വ്രതം ആരംഭിക്കും . 
news source: ഏഷ്യ നെറ്റ് ന്യൂസ്‌ -

About the News

Posted on Thursday, July 19, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "നാളെ റംസാന്‍ വ്രതം ആരംഭിക്കും"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive