സംസ്‌കൃതപഠന ക്ലാസുകള്‍ തുടങ്ങി : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Tuesday, June 05, 2012

സംസ്‌കൃതപഠന ക്ലാസുകള്‍ തുടങ്ങി


ഊരകം: പ്രസാദം സത്‌സംഗസമിതിയും വിശ്വ സംസ്‌കൃതപ്രതിഷ്ഠാനും സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന സംസ്‌കൃത പഠനക്ലാസുകള്‍ തുടങ്ങി. സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്‌സുകളായും അല്ലാതെയും സംസ്‌കൃതഭാഷ പഠിക്കുവാന്‍ അവസരമൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

News Source, credit and thanks : Mathrubhumi Online

About the News

Posted on Tuesday, June 05, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "സംസ്‌കൃതപഠന ക്ലാസുകള്‍ തുടങ്ങി"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive