ചേര്‍പ്പ്:ഭഗവതിക്ഷേത്രത്തിലെ തിരുവോണപൂജ ജൂണ്‍ 8ന് : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Wednesday, June 06, 2012

ചേര്‍പ്പ്:ഭഗവതിക്ഷേത്രത്തിലെ തിരുവോണപൂജ ജൂണ്‍ 8ന്


ചേര്‍പ്പ്:ഭഗവതിക്ഷേത്രത്തിലെ തിരുവോണപൂജ ജൂണ്‍ 8ന് ദീപാരാധനയ്ക്കുശേഷം നടക്കും.

News Source, credit and thanks : Mathrubhumi Online

About the News

Posted on Wednesday, June 06, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "ചേര്‍പ്പ്:ഭഗവതിക്ഷേത്രത്തിലെ തിരുവോണപൂജ ജൂണ്‍ 8ന്"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive