പെരുമ്പിള്ളിശ്ശേരി മിത്രാനന്ദപുരം ശ്രീവാമനമൂര്‍ത്തിക്ഷേത്രത്തില്‍ തിരുവോണ ഊട്ട് ജൂണ്‍ 8ന് നടക്കും : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Wednesday, June 06, 2012

പെരുമ്പിള്ളിശ്ശേരി മിത്രാനന്ദപുരം ശ്രീവാമനമൂര്‍ത്തിക്ഷേത്രത്തില്‍ തിരുവോണ ഊട്ട് ജൂണ്‍ 8ന് നടക്കും


ചേര്‍പ്പ്:പെരുമ്പിള്ളിശ്ശേരി മിത്രാനന്ദപുരം ശ്രീവാമനമൂര്‍ത്തിക്ഷേത്രത്തില്‍ തിരുവോണ ഊട്ട് ജൂണ്‍ 8ന് നടക്കും. രാവിലെ മഹാഗണപതിഹോമം, വിശേഷാല്‍ പൂജകള്‍, അഖണ്ഡനാമജപം, 7.30ന് തിരുവോണ ഊട്ട്, ലക്ഷ്മീനാരായണപൂജ, 11.30ന് പ്രസാദ ഊട്ട് എന്നിവയും ഉണ്ടാകും.

News Source, credit and thanks : Mathrubhumi Online

About the News

Posted on Wednesday, June 06, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "പെരുമ്പിള്ളിശ്ശേരി മിത്രാനന്ദപുരം ശ്രീവാമനമൂര്‍ത്തിക്ഷേത്രത്തില്‍ തിരുവോണ ഊട്ട് ജൂണ്‍ 8ന് നടക്കും"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive