പേടിയാവുന്നു - ഇവിടെ ബസ്‌ കാത്തിരിക്കാന്‍ : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Wednesday, June 06, 2012

പേടിയാവുന്നു - ഇവിടെ ബസ്‌ കാത്തിരിക്കാന്‍Credit and thanks to : മലയാള മനോരമ -  2 June 2012
വാര്‍ത്ത ചൂണ്ടി കാണിച്ചു തന്നുന്നത് - മോഹനന്‍ ചെന്നനാത്തു 


About the News

Posted on Wednesday, June 06, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

2 comments for "പേടിയാവുന്നു - ഇവിടെ ബസ്‌ കാത്തിരിക്കാന്‍"

  1. ഒരൂപാട് പോസ്റ്റര്‍ ഒട്ടിച്ച സ്ഥലമാണ്‌ ഈ ബസ്‌ സ്റ്റോപ്പ്‌ .

  2. very sad :( ithellam kandu
    janam silent aakunnathaanu kashttam ..

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive