ചേര്‍പ്പ്:സി.എന്‍.എന്‍. ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സകൂളില്‍ അധ്യാപക ഒഴിവ് : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Wednesday, June 13, 2012

ചേര്‍പ്പ്:സി.എന്‍.എന്‍. ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സകൂളില്‍ അധ്യാപക ഒഴിവ്ചേര്‍പ്പ്:സി.എന്‍.എന്‍. ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സകൂളില്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി വിഭാഗത്തില്‍ ബോട്ടണി അധ്യാപക ഒഴിവുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവര്‍ ഓഫീസുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടണം. ഫോണ്‍: 2348997, 9495519722.

News Source, credit and thanks : Mathrubhumi Online 

About the News

Posted on Wednesday, June 13, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "ചേര്‍പ്പ്:സി.എന്‍.എന്‍. ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സകൂളില്‍ അധ്യാപക ഒഴിവ്"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive