അറിയിപ്പ് : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Tuesday, June 19, 2012

അറിയിപ്പ്


ഒരു കഥ കടങ്കഥ എന്ന പുതിയ പങ്ക്തിയോടെ ഗോപുര്‍ വെബ്‌ സയിറ്റില്‍ വരുന്ന എല്ലാ കംമെന്റ്സുകളും ദിവസ്സത്തില്‍ ഒരു തവണ - അതായത് രാത്രി മാത്രം അംഗീകരിച്ചു പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ മാറ്റം, കൂടുതല്‍ വായനക്കാര്‍ ഈ പുതിയ വിഭാഗത്തിലും ഇനി ഞങ്ങള്‍ അടുത്ത് തന്നെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു പുതിയ വിഭാഗത്തിലും ഉത്സാഹത്തോടെ പങ്കു ചേരാന്‍ വേണ്ടി ആണ്.


ഓര്‍മിക്കുക ഇവിടെ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്ന ഓരോ പോസ്ടുകളിന്മേലും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ നമ്മുടെ വളര്‍ച്ചക്ക് വളരെ സഹായം ചെയ്യും . അവ വിലയേറിയതാണ്. ഇന്ന് പറയാന്‍ ഉള്ളത് നാളെ പറയാന്‍ അവസ്സരം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ? അത് കൊണ്ട് ഇന്ന് തന്നെ അത് മറ കൂടാതെ പറയൂ.. ഒരു മടിയും കൂടാതെ പങ്കു ചേരൂ.. 

തുടര്‍ന്നും നിങ്ങളുടെ അകമഴിഞ്ഞുള്ള പ്രോത്സാഹനം പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട്.,

ഗോപുര്‍ വെബ്‌ ടീം 

About the News

Posted on Tuesday, June 19, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "അറിയിപ്പ്"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive