മിത്രാനന്ദപുരം ക്ഷേത്രത്തില്‍ ദ്വാദശി ഊട്ട് : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Wednesday, June 27, 2012

മിത്രാനന്ദപുരം ക്ഷേത്രത്തില്‍ ദ്വാദശി ഊട്ട്


മിത്രാനന്ദപുരം ക്ഷേത്രത്തില്‍ ദ്വാദശി ഊട്ട്
Posted on: 27 Jun 2012


ചേര്‍പ്പ്:പെരുമ്പിള്ളിശ്ശേരി മിത്രാന്ദപുരം ശ്രീ വാമനമൂര്‍ത്തി ക്ഷേത്രത്തിലെ ദ്വാദശി ഊട്ട് ജൂലായ് 1 ന് നടക്കും. രാവിലെ മുതല്‍ പൂജകള്‍, മഹാഗണപതിഹോമം, ലക്ഷ്മീ നാരായണപൂജ, 11.30ന പ്രസാദ ഊട്ട് എന്നിവ നടക്കും.

credits: mathrubhumionline 27.06.12

About the News

Posted on Wednesday, June 27, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "മിത്രാനന്ദപുരം ക്ഷേത്രത്തില്‍ ദ്വാദശി ഊട്ട്"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive