ഓംബുഡ്‌സ്മാന്‍ ഒല്ലൂക്കര, കൊടകര, ചേര്‍പ്പ് ബ്ലോക്ക് സന്ദര്‍ശനം : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Sunday, June 17, 2012

ഓംബുഡ്‌സ്മാന്‍ ഒല്ലൂക്കര, കൊടകര, ചേര്‍പ്പ് ബ്ലോക്ക് സന്ദര്‍ശനം


തൃശ്ശൂര്‍:മഹാത്മാഗാന്ധി ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ ഓംബുഡ്‌സ്മാന്‍ ഒല്ലൂക്കര, കൊടകര, ചേര്‍പ്പ് ബ്ലോക്കുകള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കും. പരാതികളോ ആക്ഷേപങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കില്‍ ഈ അവസരത്തില്‍ ഓംബുഡ്‌സ്മാന് നേരിട്ട് നല്‍കാം. 18 ന് ഒല്ലൂക്കര, 20 ന് കൊടകര, 21 ന് ചേര്‍പ്പ് എന്നീ ബ്ലോക്കുകളാണ് സന്ദര്‍ശിക്കുന്നത്. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസുകളില്‍ രാവിലെ സന്ദര്‍ശനം നടത്തിയശേഷം വിവിധ പ്രദേശങ്ങളില്‍ നടക്കുന്ന പ്രവൃത്തികള്‍ നേരിട്ട് പരിശോധിക്കും. ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം അതത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസുകളില്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജനപ്രതിനിധികളുമായും ചര്‍ച്ച നടത്തും.

News Source, credit and thanks : Mathrubhumi Online

About the News

Posted on Sunday, June 17, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "ഓംബുഡ്‌സ്മാന്‍ ഒല്ലൂക്കര, കൊടകര, ചേര്‍പ്പ് ബ്ലോക്ക് സന്ദര്‍ശനം"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive