ഓര്‍മയുണ്ടോ തൊടിയിലെ ഈ നാട്ടു വൈദ്യന്മാരെ ! : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Monday, June 25, 2012

ഓര്‍മയുണ്ടോ തൊടിയിലെ ഈ നാട്ടു വൈദ്യന്മാരെ !
credits: mathrubhumi online - publised on 25.06.2012

About the News

Posted on Monday, June 25, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

3 comments for "ഓര്‍മയുണ്ടോ തൊടിയിലെ ഈ നാട്ടു വൈദ്യന്മാരെ !"

 1. This is excellent. It reminded me of my college days, when I studied Pharmacy in Madras. There was a subject - Pharmacognosy - it is about medicines from natural sources. With the help of a Vaidyar (whose shop is situated at Thiruvallakkavu), I could compile more than 100 medicinal plants, roots and other samples for our college lab, which then went on to be the best and only fully equipped lab with most of the medicinal herbs in the curriculum. The value of these things are not known to the current genertion, as we all move away from Ayurveda and home remedies.

 2. RE-Ayurvedic medicine helps individuals and the entire society to lead a healthier and happier life. Start living a healthier and happier life.


  Article Source: http://EzineArticles.com/298956

  I ALWAYS PREFER AND STRONGLY RECOMMEND ALL TO CHANGE TO AYURVEDA, IF POSSIBLE

  TKS RAMESH FOR BRINGING SUCH HIGHLY INFORMATIVE ARTICLES - EXPECTING MORE

 3. nalla article...thanks Ramesh,for sharing.
  nammude parambukalil ninnum naamavasheshamayi kondirikkunnu mikkavayum....parambukal thanne illaathayirikkunnu..:(

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

  Blog Archive