വെള്ളം പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ തിളപ്പിക്കുക : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Wednesday, June 27, 2012

വെള്ളം പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ തിളപ്പിക്കുക

ക്രെഡിറ്റ്‌ : മാതൃഭൂമി ഓണ്‍ ലൈന്‍ - 27.06.12

About the News

Posted on Wednesday, June 27, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

1 comments for "വെള്ളം പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ തിളപ്പിക്കുക"

  1. IT IS 100 PCT CORRECT, BUT A FEW PEOPLE DO THAT, TO SAVE GAS

    EXCELLENT COVERAGE

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive