ചേര്‍പ്പ് ബ്ലോക്കിന് അധ്യാപകനെ വേണം : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Tuesday, June 19, 2012

ചേര്‍പ്പ് ബ്ലോക്കിന് അധ്യാപകനെ വേണം


ചേര്‍പ്പ് ബ്ലോക്കിന് അധ്യാപകനെ വേണം

ചേര്‍പ്പ്: ചേര്‍പ്പ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ വെങ്ങിണിശ്ശേരിയിലുള്ള സാന്ത്വനം പകല്‍ പരിചരണകേന്ദ്രത്തിലേക്ക് അധ്യാപകനെ ആവശ്യമുണ്ട്. പ്ലസ് ടു അഥവാ പ്രീഡിഗ്രി, സ്‌പെഷല്‍ എഡ്യുക്കേഷനില്‍ ഡിപ്ലോമ എന്നീ യോഗ്യതയുള്ളവര്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

ഒരു വര്‍ഷത്തെ പരിചയവും ആര്‍.സി.ഐ. രജിസ്‌ട്രേഷനും ആവശ്യമുണ്ട്. യോഗ്യതയുള്ളവര്‍ ജൂലായ് 9ന് മുമ്പായി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ ശിശുവികസന പദ്ധതി ഓഫീസര്‍ക്ക് അപേക്ഷ നല്‍കണം.

source : Mathrubhumi on line - 19/06/2012

About the News

Posted on Tuesday, June 19, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "ചേര്‍പ്പ് ബ്ലോക്കിന് അധ്യാപകനെ വേണം"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive