സി.എന്‍.എന്‍. ടി.ടി.ഐ.യില്‍ ടി.ടി.സി.ക്ക് സീറ്റൊഴിവ് : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Tuesday, June 12, 2012

സി.എന്‍.എന്‍. ടി.ടി.ഐ.യില്‍ ടി.ടി.സി.ക്ക് സീറ്റൊഴിവ്

ചേര്‍പ്പ്:സി.എന്‍.എന്‍. ടി.ടി.ഐ.യില്‍ ടി.ടി.സി.ക്ക് ഏതാനും സീറ്റുകള്‍ ഒഴിവുണ്ട്. ഒന്നാം വര്‍ഷ ക്ലാസുകള്‍ ബുധനാഴ്ച തുടങ്ങും. ഫോണ്‍: 9446146923, 0487 2348513.


News Source, credit and thanks : Mathrubhumi Online

About the News

Posted on Tuesday, June 12, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "സി.എന്‍.എന്‍. ടി.ടി.ഐ.യില്‍ ടി.ടി.സി.ക്ക് സീറ്റൊഴിവ്"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive