പച്ചക്കറി വിത്തുത്‌പാദനം: കര്‍ഷകര്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Thursday, June 07, 2012

പച്ചക്കറി വിത്തുത്‌പാദനം: കര്‍ഷകര്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം


തൃശ്ശൂര്‍:കേരള സംസ്ഥാന വിത്ത് വികസന അതോറിറ്റി രാഷ്ട്രീയ കൃഷിവിജ്ഞാന്‍ യോജന പദ്ധതിയില്‍ കര്‍ഷക സമിതികളെയും കര്‍ഷകരെയും ഉള്‍പ്പെടുത്തി പച്ചക്കറി വിത്തുത്പാദനത്തിനായി അപേക്ഷകള്‍ ക്ഷണിച്ചു. പാവല്‍, പയര്‍, വെണ്ട, ചീര, വെള്ളരി, മത്തന്‍, കുമ്പളം, പടവലം എന്നിവയുടെ ബ്രീഡര്‍ വിത്തുകള്‍ താത്പര്യമുള്ള കര്‍ഷക സമിതികള്‍ക്കും കര്‍ഷകര്‍ക്കും സൗജന്യമായി നല്‍കും. ഇതില്‍ ഉത്പാദിപ്പിച്ച വിത്ത് കേരള സംസ്ഥാന വിത്ത് വികസന അതോറിറ്റി സംഭരിച്ച് വില നല്‍കും. താത്പര്യമുള്ള കര്‍ഷക സമിതികള്‍/കര്‍ഷകര്‍ തൃശ്ശൂര്‍ അയ്യന്തോളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സംസ്ഥാന വിത്ത് വികസന അതോറിറ്റി ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടണം. ഫോണ്‍: 0487 2360299.

News Source, credit and thanks : Mathrubhumi Online

About the News

Posted on Thursday, June 07, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "പച്ചക്കറി വിത്തുത്‌പാദനം: കര്‍ഷകര്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive