പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍ - അര്‍ജുന്‍ മുരളി : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Saturday, June 02, 2012

പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍ - അര്‍ജുന്‍ മുരളി

ഇന്ന് ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന അര്‍ജുന്‍ മുരളിക്ക് ഗോപുര്‍ അംഗങ്ങള്‍ മംഗളാശംസകള്‍ നേര്‍ന്നു കൊള്ളുന്നു.

മാന്യ ഗോപുര്‍ വായനക്കാര്‍ക്ക്‌ അവരുടെ കുട്ടികളുടെയും കുടുംബങ്ങളുടെയും വിശേഷ ദിനങ്ങള്‍ ഗോപുര്‍ വെബ്‌ സൈയിട്ടിലൂടെ ആശംസകള്‍ നേര്‍ന്നു കൊണ്ട് ആഘോഷിക്കാം .

About the News

Posted on Saturday, June 02, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

3 comments for "പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍ - അര്‍ജുന്‍ മുരളി"

  1. Happy Birthday to you Arjun. We share the same day Geminis!

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive