പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍ - അശ്വതി മോഹന്‍ദാസ്‌ : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Saturday, June 02, 2012

പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍ - അശ്വതി മോഹന്‍ദാസ്‌


ഇന്ന് ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന അശ്വതി മോഹന്‍ദാസിന് (w/o പ്രശാന്ത് രാജ്) ഗോപുര്‍ അംഗങ്ങള്‍ മംഗളാശംസകള്‍ നേര്‍ന്നു കൊള്ളുന്നു.

മാന്യ ഗോപുര്‍ വായനക്കാര്‍ക്ക്‌ അവരുടെ കുട്ടികളുടെയും കുടുംബങ്ങളുടെയും വിശേഷ ദിനങ്ങള്‍ ഗോപുര്‍ വെബ്‌ സൈയിട്ടിലൂടെ ആശംസകള്‍ നേര്‍ന്നു കൊണ്ട് ആഘോഷിക്കാം .

About the News

Posted on Saturday, June 02, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

1 comments for "പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍ - അശ്വതി മോഹന്‍ദാസ്‌"

  1. Haapppy b'day aswathy chechhii !

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive