ടെറസ്സിലൊരുക്കാം താമരപ്പൊയ്ക : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Monday, June 04, 2012

ടെറസ്സിലൊരുക്കാം താമരപ്പൊയ്ക

നാട്ടിന്‍ പുറത്തെ അമ്പലക്കുളങ്ങളില്‍ മാത്രം കണ്ടുപരിചയിച്ച താമരപ്പൊയ്കയെ നഗരത്തിലെ വീടുകളിലും ഒരുക്കാം. താമരക്കുളം നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനായി വീട്ടുമുറ്റത്ത് സ്ഥലമില്ലാത്തവര്‍ക്ക് മട്ടുപ്പാവ് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഇതിനുവേണ്ടി മട്ടുപ്പാവില്‍ ഒരു ടാങ്ക് നിര്‍മ്മിക്കണം. ടാങ്കിന് രണ്ടര മീറ്റര്‍ വ്യാസവും 45സെ. മി ഉയരവും 20സെ. മി കനവും വേണം. ടാങ്കിനുള്ളില്‍ ഏറ്റവും അടിഭാഗത്തായി പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് വിരിക്കണം. അതിനുമീതെയായി 15സെ. മി കനത്തില്‍ ചെളിയും ചാണകവും മണലും തുല്യമായി ചേര്‍ന്ന മിശ്രിതം ഒരേപോലെ നിരത്തണം. അതില്‍ താമരയുടെ കിഴങ്ങ് നടാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം ടാങ്കില്‍ വെള്ളം നിറയ്ക്കണം. ടാങ്കിലെ ജലനിരപ്പ് കുറയുന്നതനുസരിച്ച് വെള്ളം നിറച്ചുകൊടുക്കണം. പരിചരണം അധികം ആവശ്യമില്ലാതെ ഇപ്രകാരം ധാരാളം താമരപ്പൂക്കള്‍ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും.

News Source, credit and thanks : Mathrubhumi Online

About the News

Posted on Monday, June 04, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "ടെറസ്സിലൊരുക്കാം താമരപ്പൊയ്ക"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive