കവുങ്ങിന്‍തൈകള്‍ ലഭിക്കും : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Tuesday, June 12, 2012

കവുങ്ങിന്‍തൈകള്‍ ലഭിക്കും


തൃശ്ശൂര്‍:കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാലയുടെ മണ്ണുത്തി കാര്‍ഷിക ഗവേഷണകേന്ദ്രത്തില്‍ രണ്ടുമാസം പ്രായമായ മോഹിത് നഗര്‍ കവുങ്ങിന്‍തൈകള്‍ വില്‍പ്പനയ്ക്കുണ്ട്. തൈ ഒന്നിന് 15 രൂപയാണ് വില. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ഫോണ്‍: 0487 230726.

News Source, credit and thanks : Mathrubhumi Online

About the News

Posted on Tuesday, June 12, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "കവുങ്ങിന്‍തൈകള്‍ ലഭിക്കും"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive