ഊരകം അമ്മത്തിരുവടി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഈ വർഷത്തെ പ്രതിഷ്ഠാദിനം : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Wednesday, May 23, 2012

ഊരകം അമ്മത്തിരുവടി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഈ വർഷത്തെ പ്രതിഷ്ഠാദിനം

ഊരകം: അമ്മത്തിരുവടി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഈ വർഷത്തെ പ്രതിഷ്ഠ്ടാദിനം 2012 ജൂൺ 4 തിങ്കളാഴ്ച ആഘോഷിയ്ക്കും. ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഗണപതിഹോമം, ഉദയാസ്തമന പൂജ, വൈകീട്ട് വിശേഷാൽ നിറമാല, നാമജപം, രാത്രി പഞ്ചാരി മേളത്തോട് കൂടിയുള്ള ശീവേലി എഴുന്നള്ളിപ്പ് എന്നിവ ഉണ്ടായിരിയ്ക്കും.

About the News

Posted on Wednesday, May 23, 2012. Labelled under , , , , . Feel free to leave a response

0 comments for "ഊരകം അമ്മത്തിരുവടി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഈ വർഷത്തെ പ്രതിഷ്ഠാദിനം"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive