ഗോപുര്‍ വെബ്‌ സയിറ്റില്‍ നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Saturday, May 26, 2012

ഗോപുര്‍ വെബ്‌ സയിറ്റില്‍ നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം

ഗോപുര്‍ വെബ്‌ സയിറ്റില്‍ ചേര്‍ക്കുന്നതിനായി ഊരകത്ത് നിന്നും പരിസ്സര പ്രദേശങ്ങളില്‍ നിന്നും ഉള്ള വായനക്കാരില്‍ നിന്ന് വാര്‍ത്തകളും ചിത്രങ്ങളും നിരന്തരം ആവശ്യം ഉണ്ട്. താല്പര്യം ഉള്ള വായനക്കാര്‍, ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളുമായി ഉടന്‍ തന്നെ വാര്‍ത്തകളും ചിത്രങ്ങളും അടക്കം ബന്ധപ്പെടുക. 

അതുപോലെ തന്നെ ഗോപുര്‍ വെബ്‌ സയിറ്റില്‍ ഊരകത്ത് നിന്നും പരിസ്സര പ്രദേശങ്ങളില്‍ നിന്നും ഉള്ള കുട്ടികളുടെ കലാ വിരുതുകള്‍ പ്രദര്‍ശനം ചെയ്യാന്‍ അവസ്സരം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് മാന്യ വായനക്കാര്‍ മുതലെടുത്ത്‌ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളെ ബന്ധപ്പെടുവാന്‍ അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു. പങ്കെടുക്കുന്നവര്‍ക്ക് തക്കതായ പ്രോത്സാഹനം ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

ഞങ്ങളുടെ വിലാസം gopurevents@gopur.in

അത് പോലെ തന്നെ ഓരോ പോസ്റ്റുകളും നിങ്ങള്‍ വായിക്കുമ്പോള്‍ ഒരു മിനിറ്റ് കൂടുതല്‍ എടുത്തു നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ അതിനു താഴെ രേഖപ്പെടുത്തുവാന്‍ ഞങ്ങള്‍ വിനീതമായി സന്ദര്‍ശകരോട് അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു. അത് ഞങ്ങള്‍ക്ക് വളരെ വിലയേറിയത് ആണ് ഗോപുര്‍ വെബ്‌ സയിട്റ്റ് കൂടുതല്‍ മെച്ചത്തില്‍ നിങ്ങള്ക്ക് വേണ്ടി അവതരിപ്പിക്കുവാന്‍. 

ഈമെയിലില്‍ കൂടിയും നിങ്ങള്ക്ക് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാം ഞങ്ങളുടെ വിലാസം  gopurevents@gopur.in

About the News

Posted on Saturday, May 26, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "ഗോപുര്‍ വെബ്‌ സയിറ്റില്‍ നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive