കാര്‍ടൂണ്‍ വരയ്ക്കാന്‍ താല്‍പ്പര്യമുള്ള വായനക്കാരില്‍ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Tuesday, May 15, 2012

കാര്‍ടൂണ്‍ വരയ്ക്കാന്‍ താല്‍പ്പര്യമുള്ള വായനക്കാരില്‍ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു

കാര്‍ടൂണ്‍ വരയ്ക്കാന്‍ താല്‍പ്പര്യമുള്ള വായനക്കാരില്‍ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു. ഊരകത്തോ സമീപ ഗ്രാമങ്ങളിലോ ഉള്ളവരോ, അവിടെ നിന്ന് വിദേശത്ത് പോയി താമസ്സിക്കുന്നവര്‍ക്കോ മുന്ഗണന.  ബന്ധപ്പെടുക gopurevents@gopur.in

About the News

Posted on Tuesday, May 15, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "കാര്‍ടൂണ്‍ വരയ്ക്കാന്‍ താല്‍പ്പര്യമുള്ള വായനക്കാരില്‍ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive